Huishoudelijk reglement

INLEIDING

Dit huishoudelijk reglement is een aanvulling op de statuten van de “Huurdersvereniging
‘t Walfort” te Aalten.

artikel 1
Waar in het huishoudelijk reglement wordt gesproken over het ‘bestuur’ en het ‘dagelijks
bestuur’ wordt bedoeld het bestuur en het dagelijks bestuur van “Huurdersvereniging ‘t Walfort”. Indien er sprake is van het bestuur of dagelijks bestuur van een bewonerscommissie of werkgroep wordt dat in het betreffende artikel vermeld.

HET BESTUUR
artikel 2
Het bestuur bestaat uit minimaal 3 en maximaal 7 personen.
Het bestuur kiest uit haar midden een voorzitter, secretaris en penningmeester.
artikel 3
Tot de taak/verantwoordelijkheid van de voorzitter behoren:
Het bijeenroepen van de bestuurs- en algemene ledenvergaderingen
Het leiden van de bestuurs- en ledenvergaderingen.
artikel 4
Tot de taak/verantwoordelijkheid van de secretaris behoren:
Het verzorgen van de verslagen van de bestuurs- en algemene ledenvergaderingen
het jaarlijks uitbrengen van het jaarverslag van de vereniging, inhoudende een
Samenvatting van de werkzaamheden van de vereniging in het afgelopen jaar
Het op een eenvoudige en overzichtelijke wijze bijhouden van het ledenbestand
van de vereniging
Het bijhouden van een archief, waarin alle op de vereniging betrekking hebbende
stukken worden bewaard
De overige voorkomende werkzaamheden, welke geacht worden tot de taak van de
secretaris te behoren.
artikel 5
Tot de taak/verantwoordelijkheid van de penningmeester behoren:
Het beheren van de financiële middelen van de vereniging
Het opstellen van de begroting
Het jaarlijks uitbrengen van een financieel jaarverslag, onder meer inhoudende de balans
en de rekening van baten en lasten over het afgelopen jaar
Het innen van de contributies van de leden
Het op eenvoudige en overzichtelijke wijze boekhouden van de financiën van de vereniging,
zodanig, dat te allen tijde de financiële toestand van de vereniging kan worden afgelezen
Het er voor zorg dragen dat de rekeningen op naam van de vereniging worden gesteld.
artikel 6
De penningmeester is niet bevoegd uitgaven te doen die de goedkeurende begroting
te boven gaan. Er mogen geen uitgaven boven de  € 5.000.– worden gedaan
Voor uitgaven boven de € 5.000,– is toestemming van de algemene ledenvergadering vereist.
artikel 7
Het rooster van aftreden wordt op de volgende wijze ingevuld:
in 2017 treedt het oprichtingsbestuur af:
Daarna volgens rooster van aftreden.
De personen die tussentijdse vacatures opvullen, nemen in het rooster van aftreden
de  plaats in van de persoon die zij vervangen.

CONTRIBUTIE
artikel 8
De hoogte van de contributie is vastgesteld op € 8,40 per jaar.
Als het betreffende lid daartoe schriftelijk toestemming heeft verleend, wordt de
contributie maandelijks door Woningstichting “De Woonplaats” geïnd bij de huur.
De contributie bedraagt  € 0,70 per kalendermaand.

BIJEENROEPEN VAN DE LEDENVERGADERING
artikel 9
Naast bijeenroeping van de algemene ledenvergadering van het bestuur, kan deze ook
door 10% van de leden, met een maximum van 50 personen, worden bijeengeroepen op
de wijze die in de statuten is vastgelegd.

BEWONERSCOMMISSIES
artikel 10
“Huurdersvereniging ‘t Walfort” kent bewonerscommissies.
Bewonerscommissies kunnen zich aanmelden bij het bestuur van de “Huurdersvereniging
‘t Walfort”, wanneer tenminste vijf personen daartoe de wens te kennen geven en een
handtekeningenlijst aanwezig is met tenminste 70% van de huurders;
Bij instelling van een bewonerscommissie wordt het werkgebied van de commissie bepaald.
artikel 11
Bewonerscommissies hebben tot doel de belangen van de leden te behartigen op het
niveau van een wijk, buurt of complex.
De bewonerscommissies zijn bevoegd voor hun werkgebied het beleid vast te stellen,
voor zover dit niet in strijd is met het beleid, de statuten en de reglementen van
“Huurdersvereniging ‘t Walfort”.
Indien aan de in lid 2 van dit artikel gestelde voorwaarden niet is voldaan, kan het
bestuur van “Huurdersvereniging ‘t Walfort” niet verantwoordelijk worden gesteld
voor het beleid van de bewonerscommissies.

WERKGROEPEN
artikel 12
De “Huurdersvereniging ‘t Walfort” kent Werkgroepen.
Werkgroepen hebben tot doel de belangen van de leden te behartigen bij de verhuurder.
Voorlopig zal de huurdersvereniging slechts bestaan uit één werkgroep, namelijk van
huurders van “De Woonplaats”
artikel 13
Werkgroepen worden ingesteld door het bestuur van “Huurdersvereniging ‘t Walfort”

NADERE REGELINGEN TEN AANZIEN VAN BEWONERSCOMMISSIES EN WERKGROEPEN
artikel 14
Wanneer een bewonerscommissie of werkgroep niet over voldoende kennis en/of
(financiële) middelen beschikt kan “Huurdersvereniging ‘t Walfort” de bewonerscommissie
of werkgroep desgewenst ondersteunen.
artikel 15
Tenminste één maal per jaar wordt door de bewonerscommissie of de werkgroep een
vergadering voor de huurders gehouden.
Voor de vergadering van de bewonerscommissie moeten worden uitgenodigd alle huurders die woonachtig zijn in het werkgebied van de bewonerscommissie
artikel 16
De werkgroep wordt tijdens de vergadering ingesteld.

TAKEN EN BEVOEGDHEDEN VAN BEWONERSCOMMISSIES EN WERKGROEPEN
artikel 17
De bewonerscommissie kan een begroting van inkomsten en uitgaven opstellen die voor vaststelling aan de vergadering van de bewonerscommissie, zoals bedoeld in artikel 15, lid 1 wordt voorgelegd. De begroting moet vooraf aan het bestuur van ”Huurdersvereniging ‘t Walfort” worden ingediend. Indien de begroting  van het beschikbare budget (€ 535) te boven gaat
heeft het bestuur van “Huurdersvereniging ‘t Walfort” het recht de begroting af te keuren.
artikel 18
De werkgroep dient verantwoording af te leggen aan het bestuur van “Huurdersvereniging ‘t
Walfort” die zij als werkgroep vertegenwoordigen.
artikel 19
De bewonerscommissie kiest uit haar midden een dagelijks bestuur,
dat in ieder geval bestaat uit de voorzitter,  secretaris. en penningmeester.
artikel 20
Een bewonerscommissie kan zich in een vergadering, als bedoeld in artikel 16, lid 1,
opheffen.
Voor deze vergadering moeten alle huurders van betrokken complex schriftelijk onder
opgave van redenen zijn uitgenodigd.
Indien de bewonerscommissie dit besluit, deelt het bestuur dit binnen één maand mede
aan het bestuur van “Huurdersvereniging ‘t Walfort”.
Alle aanwezige (financiële) administratie dient binnen 1 maand, na besluit opheffing aan het bestuur van “Huurdersvereniging ‘t Walfort” te worden overgedragen. Bij de overdracht wordt het bestuur een gespecificeerde overnamestaat verstrekt.

GESCHILLEN
artikel 21
Bij een geschil tussen bewonerscommissie en huurdersvereniging wordt er ad-hoc een geschillencommissie opgericht waarvan 1 lid wordt voorgedragen door de bewonerscommissie,
1 lid door de huurdersvereniging en een onafhankelijke voorzitter met een juridische achtergrond.