Sub-Startpagina
Sub-Startpagina
De Vereniging
Nieuwsbrief nov 2019
Rechten
Huurders rechten
Lid worden
Agenda
Notulen ALV 2019
Links
Vacatures
Activiteiten met submenu
B.C. De Hoge Grindte
B.C. Koningshof
B.C. De Esdoorn
B.C. Kattenberg
Stadsbroek
Klachten
Contact pagina
Privacy Verklaring
Contact pagina
Agenda
Notulen ALV 2019
B.C. De Hoge Grindte
Nieuwsbrief nov 2019

Post- en kantooradres:

Prinsenstraat 35

7121 AE Aalten

Voor contact klik hier

Voor onze agenda klik hier

Hv 't Walfort

Notulen


Notulen Algemene Ledenvergadering Huurdersvereniging ’t Walfort,

gehouden op dinsdag 28 mei 2019 te Aalten
1       Opening en mededelingen door de voorzitter

De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom.

Een speciaal welkom geldt voor Mevr.  Poelhuis en Dhr. Schurink van de Woonplaats.

 Mevrouw Kransen komt wat later.

Tevens een speciaal welkom voor de Huurdersverenigingen uit Dinxperlo-

Winterswijk en Groenlo.


De voorzitter heeft een extra woord en welkom voor Dhr. ter Bogt, die de plaats inneemt van

zijn onlangs overleden vrouw Stien ter Bogt. Op verzoek van zijn vrouw heeft hij haar

taak als lid van de kascommissie waargenomen.

De voorzitter memoreert Stien ter Bogt als een spontane en hulpvaardige vrouw, die

altijd voor een ander klaar stond.  Zij zorgde er o.a. ook voor dat bewoners uit de Eligiusstraat

lid zijn geworden van de bewonerscommissie de Esdoorn.

De voorzitter bedankt Dhr. ter Bogt dat hij deel wilde uitmaken van de kascommissie.


Dhr. Esselink zal het programma na de pauze verzorgen. Hij zal vertellen en beelden

laten zien over het belang en plezier van groen rondom het huis.


Dhr. Eppink heeft helaas  het penningmeesterschap van de bewonerscommissie de Esdoorn moeten neerleggen.  Hij maakt ook geen deel meer uit van de activiteitencommissie van de Kattenberg.

Dhr. Pamboer merkt op dat er een nieuw contactpersoon is voor bewonerscomplex  de Kattenberg en dat een nieuwe bewonerscommissie opgestart wordt.

Mevr. Wiggers deelt mee dat bij de bewonerscomplex de Kattenberg altijd een activiteitencommissie aanwezig is geweest. “t Walfort zal hierover in conclaaf gaan met de Woonplaats en de Kattenberg.


De voorzitter wijst op de privacywet en vraagt of iemand bezwaar heeft

met naam en toenaam genoemd te worden in de notulen.

Niemand heeft hiertegen bezwaar.2.      Vaststellen agenda

Agendapunt 7a zal worden toegevoegd.  Dhr. van Leeuwen van het huurdersplatform

zal een korte toelichting geven op de verkiezing van bestuursleden die geen huurder zijn.

Er zijn verder geen wijzigingen en daarmee is de agenda vastgesteld.


3.      Notulen ALV  van 12 juni 2018

N.a.v. punt 4:    De voorzitter deelt mee dat zij heeft nagegaan hoe het zit met de

                      looptijd van het verenigingsjaar.  Het verenigingsjaar loopt inderdaad van

                      januari t/m december.N.a.v. punt 9:    Zoektocht naar nieuwe mensen in het bestuur:

                     De voorzitter deelt mee dat volgens de wet leden van het bestuur huurder

                     moeten zijn.  Is het een probleem als dit niet zo is ?

                     Er is weinig jurisprudentie over dit probleem.  De leden van de

                     huurdersvereniging beslissen.

                     Het Bastion uit Groenlo heeft ook een niet-huurder in het bestuur.

                     Dhr. van Leeuwen van het huurdersplatform zal bij punt 7 e.e.a.

                     verder toelichten.


Er zijn verder geen opmerkingen over de notulen en deze worden hiermee goedgekeurd en aangenomen.
4.      Jaarverslag 2018


Er is een gedetailleerd jaarverslag gemaakt, welke als bijlage is toegevoegd

aan de notulen.  Onderstaand enkele belangrijke punten uit het jaarverslag:

# In januari-februari-maart-april-mei-juni-september-oktober-november en december

   hebben de bestuursvergaderingen en inloopavonden plaatsgevonden.

# In juli en augustus waren er geen inloopavonden en bestuursvergaderingen.

   ‘ t Walfort was wel bereikbaar.


Onderstaand volgen enkele punten die behandeld zijn in het afgelopen jaar:

-        overleg met buurt- en speeltuinverenigingen

-        jaarlijks overleg met bewoners- en activiteitencommissies ; De Woonplaats en

          Huurdersvereniging ’t Walfort

-        Algemene Ledenvergadering van het Huurdersplatform

-        Advertentie geplaats i.v.m. het werven van extra bestuursleden

-        Mevr. Wiggers gaat deelnemen aan het tripartiteoverleg namens ’t Walfort

-        Algemene Ledenvergadering van Huurdersvereniging ’t Walfort

-        Workshop  AVG

-        Infoavond Bulsinkkamp

-        Mevr. Prinsen woont als aankomend bestuurslid de bestuursvergadering bij

-        Dhr. ter Haar meldt zich aan als ge├»nteresseerde in een bestuursfunctie

-        Regulier overleg met daarin de taakbespreking van Dhr. ter Haar die op termijn

          taken overneemt van Mevr. Winkelhorst.


5.      Financieel jaarverslag 2018


Dhr. Pennings en Mevr. Winkelhorst lichten  het jaarverslag toe middels een presentatie op het scherm. Het bestuur heeft zelf het financieel jaarverslag opgesteld.

Het aantal leden is iets toegenomen.

Het aantal woningen is iets afgenomen.

Mevr. Wiggers heeft een vraag over de betaalde kosten aan wijk en buurt, zij wil graag weten waaraan het geld wordt uitgegeven.

Dhr. Pennings deelt mee dat 6 commissies geld ontvangen hebben, daarnaast hebben ook

andere instellingen geld ontvangen.   ( speeltuinvereniging – voedselbank).

Er volgt een discussie of dit wel de bedoeling is.

Als de leden akkoord gaan is het toegestaan.  De Woonplaats gaat ervan uit dat het geld

terecht komt bij de huurders.

Dhr. ter Bogt deelt mee de bijdrage voor de electrokar zeer gewaardeerd wordt door

de bewoners van de Esdoorn.

Mevr. Wiggers vraagt waarom buurtvereniging Stadsbroek geen subsidie meer ontvangt

In 2020.  De voorzitter deelt mee dat er steeds minder zwerfvuil aanwezig is.

Als men in aanmerking wil komen voor subsidie kan dat wel, maar dan zal men een andere

bestemming moeten invullen.


Er zijn verder geen op- of aanmerkingen. Hiermee is het financieel jaarverslag goedgekeurd.6.      Verslag kascommissie en kiezen nieuwe kascommissie


A:      Mevr. Derksen-Polhout  en Dhr. ter Bogt hebben de boeken ingezien en gecontroleerd.

          Goed beeld gekregen van de exploitatie en overzichten.

          Alles zag er goed, overzichtelijk en netjes uit.

          Zij hebben alles in orde bevonden en stellen voor om de penningmeester en het bestuur           decharge te verlenen. Onder luid applaus stemmen de aanwezigen hiermee in.

          De voorzitter bedankt Dhr. Pennings en Mevr. Winkelhorst voor de inzet.


B:      Er moet weer een nieuwe kascontrole commissie gekozen worden.

          Dhr. ter Bogt wordt bereid gevonden om samen met Mevr. Goethals de

          kascommissie in 2020 te verzorgen.

          De voorzitter bedankt een ieder voor haar/zijn inzet.7.      Jaarverslag 2018 Platform bestuur

          De voorzitter deelt mee dat het Huurdersplatform de huurdersverenigingen uit

          Groenlo – Dinxperlo- Winterswijk – Aalten -Enschede en Zwolle vertegenwoordigd bij de           Woonplaats.

          Er hebben 14 vergaderingen plaatsgevonden (inclusief overlegvergaderingen (4x)

          met de manager wonen en wijken van de Woonplaats).

          Er zijn adviezen gegeven en er hebben gesprekken plaatsgevonden met de

          Raad van Commissarissen.

          Het vertrek van directeur Kooiker en het op non-actief stellen van Dhr. Soepenberg

          is ook aan de orde geweest.

          Daarnaast zijn in maart en oktober de Algemene Ledenvergaderingen gehouden.


7a.    Toelichting van Dhr. van Leeuwen inzake aanstellen nieuwe bestuurders

          De voorzitter deelt mee dat de heer van Leeuwen uitleg zal geven inzake aanstellen

          nieuwe bestuurders in o.a. huurdersverenigingen.

          Ten eerste wil Dhr. van Leeuwen melden dat hij de voordracht en uitleg van de

          voorzitter bij agendapunt 3 uitstekend vindt.

          Een duidelijke verhaal.

          Ten tweede deelt Dhr. van Leeuwen mee dat het aanstellen van een niet-huurder

          volgens de wet niet kan , maar dit komt alleen aan de orde indien er een conflict is met de           Woonplaats.

          Dan zal een eventuele rechtszaak niet ontvankelijk worden verklaard i.v.m. het

          aanstellen van een niet-huurder in het bestuur.

          Als derde punt merkt Dhr. van Leeuwen op dat de leden stemmen inzake de

          benoeming van de bestuursleden.


8.      Aftreden voorzitter en verkiezing nieuwe bestuursleden en voorzitter

          Na de uitgebreide uitleg inzake de verkiezingen deelt de voorzitter mee dat zij

          na 2 jaar stopt als voorzitter.

          Zij deelt mee dat het bestuur Mevr. Winkelhorst bereid heeft gevonden om het

          voorzitterschap op zich te nemen.

          Daarnaast zijn Mevr. Prinsen en Dhr. ter Haar bereid gevonden als algemeen

          bestuurslid in het bestuur plaats te nemen.

          De voorzitter deelt mee dat er geen tegenkandidaten zijn en vraagt of de stemming

          door middel van handopsteken kan gebeuren, hiermee gaat de vergadering akkoord.

          Alle drie kandidaten worden met algemene stemmen gekozen als respectievelijk

          voorzitter en algemeen bestuursleden.


9.      (Algemene) vragen aan de Woonplaats      

          Dhr. Pamboer vraagt of het mogelijk is om een beter en duidelijker overzicht

          te sturen inzake de afrekening servicekosten en de afrekening  verwarmingskosten.

          De afrekeningen over het jaar 2018 van Dhr. Pamboer bevatten een paar kleine foutjes,

          hij meldt dat 80% van de bewoners het overzicht niet snappen.

          Mevr. Poelhuis deelt mee dat het probleem bekend is en zal het nogmaals

          aankaarten bij haar collega’s.


          Mevr. Derksen vraagt wie het onderhoud regelt inzake de groenvoorziening

          en parkjes rondom de woningen.  Het ziet er volgens haar niet uit.

          Mevr. Poelhuis neemt het mee.

          De gemeente is verantwoordelijk voor de onderhoud van het grasveld.


10.    Rondvraag

          Mevr. Kransen van de Woonplaats wil Mevr. Vreeman bedanken voor haar

          inzet in de afgelopen jaren als voorzitter van ’t Walfort. Zij heeft de

          samenwerking als zeer prettig ervaren en zal t.z.t. persoonlijk op bezoek

          gaan bij Mevr. Vreeman.

          Mevr. Winkelhorst bedankt Mevr. Vreeman namens het bestuur voor haar inzet in de afgelopen           2 jaar en het werk dat ze heeft gedaan, met name het digitaliseren van de administratie was een           grote klus.

          Mevr. Winkelhorst overhandigd o.a. een mooi boeket bloemen en een bijzondere plant.

          

          Dhr. Angenent van huurdersvereniging Dinxperlo bedankt Mevr. Vreeman voor

          haar inzet en bedankt haar voor de prettige samenwerking.


          Mevr. Vreeman bedankt een ieder voor de attenties en deelt mee dat de pauze

          kan beginnen.
PAUZE:    De heer Harry Esselink vertelt zeer onderhoudend over het belang

                en plezier van groen rondom het huis.

                Daarnaast toonde Dhr. Esselink ook uitgebreid beelden betreffende

                genoemd onderwerp.

                Al met al was de presentatie van Dhr. Esselink leerzaam, onderhoudend

                en humoristisch.          11.    Sluiting


De voorzitter sluit de vergadering en bedankt een ieder voor zijn/haar inbreng en

wenst een ieder wel thuis.

Aalten  05 juni  2019


Hanny Kousbroek

  

Nieuws

Ons bestuur is j.l. versterkt met

twee bestuursleden:


Bestuurslid / Penningmeester

Wanda ter Harkel


Bestuurslid: / Vce-voorzitter

Louise de Slegte


Aspirant-bestuurslid / bouw-

deskundige:

Kim Visser


De Hoge Grindte:

klik hier


Nieuwsbrief: Klik hier